Regionální muzeum v Chrudimi

Regionální muzeum v Chrudimi

Regionální muzeum v Chrudimi sídlí v novorenesanční budově z let 1897-1898 v centru města. Vzniklo v roce 1892 jako Průmyslové muzeum pro východní Čechy v Chrudimi. Muzeum spravuje bohatý sbírkový fond rozdělený podle oborů a materiálových skupin do šesti podsbírek: historie, výtvarné umění, etnografie, přírodovědná podsbírka, archeologie a knihovna. V současné době nabízí tři expozice (Mozaika z dějin regionu, Alfons Mucha – Plakáty a Expozice lidového nábytku) a každoročně realizuje kolem deseti až patnácti krátkodobých výstav, školám nabízí výukové programy k výstavám, pořádá workshopy, přednášky a vydává periodikum Chrudimské vlastivědné listy, Chrudimský vlastivědný sborník a další odborné publikace.
Kontaktní údaje
Široká 86, 537 01 Chrudim IV
Telefon: +420 469 620 330
Otevírací doba: Denně kromě pondělí v době 9,00 –12,00 hod., 12,30 – 17,00 hod.
E-mail: info@muzeumcr.cz
Web: www.muzeumcr.cz

Sbírky

Archeologie

Převážná část podsbírky pochází z Chrudimi a jejího okolí, tj. z území na západě a jihu vymezeném Železnými horami, na východě sahajícím k Chrasti a na severu k Medlešicím. Současnou sběrnou oblastí je území okresu Chrudim. Obsahuje nálezy z keramiky, skla, kovů, kamene, kůže a dřeva, dále pak osteologický a antropologický materiál.
Jádro podsbírky tvoří převážně pravěké nálezy, získané v 2. polovině 19. století, spojené s činností Musejní společnosti po roce 1865. Mezi soubory získanými v 1. polovině 20. století tvoří největší část nálezy z roku 1932 na slezskoplatěnickém hradišti v obci Topol, v cihelně v Rosicích u Chrasti a dále v Úhřeticích. Od 60. let 20. století byly do muzea předávány soubory z výzkumů v chrudimském městském jádru. Tento trend zesílil od 80. let 20. století. Do chrudimské podsbírky byl také předán rozsáhlý soubor z výzkumů na keltském oppidu v Hradišti u Českých Lhotic. Současným největším přírůstkem je soubor nálezů pocházející z výzkumu při stavbě obchvatu Chrudimi z let 2011–2013.
Těžiště podsbírky spočívá po novějších akvizicích v archeologických nálezech v období vrcholného středověku. Z pravěkého období jsou nejvýznamněji zastoupeny kultury popelnicových polí (kultura lužická a kultura slezskoplatěnická). Díky výzkumu na keltském oppidu na Hradišti u Českých Lhotic je poměrně hojně zastoupeno i období laténské.
Nejhojněji zastoupeným artefaktem v podsbírce je keramika, a to jak nádoby a jejich torza, tak i reprezentativní soubor středověkých kamnových kachlů. Následuje nejpočetnější soubor středověkého a renesančního skla v celých východních Čechách, kamenná broušená a štípaná industrie, osteologický a antropologický materiál, architektonické články, mazanice a předměty kovové povahy.

Etnografie

Fond podsbírky etnografie vznikal a rozšiřoval se již od počátku vzniku muzea. Obsahuje různorodý materiál, jako lidovou keramiku, podmalby na skle, dřevěné lidové hračky, kolekci lidového nábytku, drobnější předměty pro domácnost a hospodářství, perníkové formy, formy na modrotisk, dřevěné a ocelové štočky pro tisk z dílen chrudimských tiskařů, či menší kolekci lidových betlémů.
Keramika
Ve fondu je zastoupena keramika lidová jak z regionu, tak i z Moravy, Slovenska a jižních Čech. Například v souboru fajánsových předmětů, získávaných do muzea postupně od roku 1895, je zastoupena i malovaná habánská keramika ze 17. a 18. století. Soubor obsahuje kolem 570 kusů keramiky.
Podmalby na skle
Obrázky na skle tvoří menší, ale velmi kvalitní kolekci, převážně regionálního charakteru. Jsou to práce lidových umělců z konce 18. a počátku 19. století. Zdobily místnosti venkovských interiérů ve východních Čechách, většinou získaných jako upomínkový předmět z poutních míst a jarmarků. Soubor obsahuje 68 kusů.
Dřevěné lidové hračky
Historická hračka obohatila fondy muzea záhy po jeho vzniku nákupem těchto výrobků z lokalit Hlinecka prostřednictvím dr. Karla Adámka, významného národopisného pracovníka. Na tuto tradiční výrobu v regionu navazují i další současní výrobci hraček, od nichž je muzeum v rámci finančních možností nakupuje a rozšiřuje tak významný soubor dřevěných lidových hraček. Soubor obsahuje kolem 800 kusů předmětů.
Betlémy
Ve fondu je zastoupena menší kolekce lidových betlémů dřevěných, papírových, keramických, z šustí a textilu, z nichž vyniká unikátní textilní betlém z Chrudimska, zhotovený před rokem 1850.

Historie

Výroba a obchod
Fond dokumentuje řemesla, obchod, domácnost, spolky i historické události především na Chrudimsku a je průběžně doplňován o doklady řemesel a oborů lidské činnosti. Dnes obsahuje přes 2 300 kusů předmětů z různých materiálů – dřeva, kovu, papíru, kůže atd.
Sklo
Užité, umělecké a dekorativní předměty ze skla byly získávány do fondu muzea již od 90. let 19. století, a to jak příležitostnými dary a nákupy jednotlivin z období od 2. poloviny 18. století, tak i nákupy tehdejší současné produkce, jako například kolekce novorenesančního a secesního skla z Harrachovské sklárny v Novém Světě v Krkonoších, ze sklářské školy v Kamenickém Šenově, sklárny v Klášterském Mlýně. Ve 20. letech 20. století byla zakoupena menší kolekce děl Josefa Drahoňovského, několik číšek družstva Artěl, a také soubor figurek z dílny Jaroslava Brychty. Fond dále obsahuje i vitraile, z nichž dvě nejstarší z chrudimského kostela sv. Michaela pocházejí z 1. poloviny 16. století, několik zrcadel, kolekce těžítek, pivních, sodovkových a lékárenských lahví, předměty z domácností, se vztahem či náměty z regionu. V rámci podsbírky jiná – historie je evidováno více než 1 300 kusů sbírkových předmětů.
Vánoční ozdoby
Soubor (asi 6700 ks) převážně foukaných skleněných vánočních ozdob z 2. poloviny 20. století a přelomu 20. a 21. století z Horního Bradla a Trhové Kamenice doplňují jednotliviny starších typů perličkových, vatových, papírových i kombinovaných (tzv. sebnitzských) ozdob z období od konce 19. století.
Porcelán, keramika
Od počátků existence muzea byly do fondu získávány jak jednotliviny (z Čech, Slovenska, Míšně, Vídně, Delftu), tak i celé kolekce české i světové provenience, a to z období od 17. století. K významnějším patří kolekce porcelánu Kodaňské královské manufaktury, keramiky Celdy Kloučka a jeho žáků, sochaře Františka Bílka, Anny Suchardové-Boudové i holandské keramiky z počátku 20. století, zakoupené jako ukázka tehdejší současné význačné produkce, stejně jako keramika podle návrhu architekta Jana Kouly. Soubor více než 1 400 kusů předmětů je v posledních letech doplňován spíše o typické dobové předměty, používané v regionu.
Dýmky a kuřácké potřeby
Soubor předmětů převážně regionálního charakteru obsahuje více než 460 kusů předmětů (dýmky, včetně postupu výroby, stojánky, tabatěrky, cigaretové špičky…). První dýmky byly získány od výrobců z Prosečska, Krounska a Svratecka na počátku 20. století. Vzhledem k známé tradiční výrobě na Prosečsku byl soubor doplňován v letech 1975, 2003 a 2006 i o tovární výrobu dnešního podniku BPK. V kdysi masívně rozšířené tradici domácké výroby dýmek v Proseči pokračoval po roce 2000 pan Pavel Háp. Roku 2006 muzeum zakoupilo kolekci 83 předmětů z jeho dílny.
Textil
Historický textil, poměrně velký soubor asi 4 100 kusů předmětů, zahrnuje měšťanské výšivky, oděvy i oděvní doplňky (obuv, pokrývky hlavy, slunečníky, kabelky aj.), užitkový textil, prapory, vlajky a stuhy, tkaniny, liturgický textil od středověku po současnost. Většina předmětů pochází z českých zemí a z regionu, k nejvýznamnějším patří soubor bílého vyšívání a krajek z Chrudimska, práce žákyň kurzů pořádaných chrudimským muzeem počátkem 20. století. Do fondu náleží i několik orientálních výšivek, jako např. části tureckého stanu z doby obléhání Vídně roku 1683. Historický textil je průběžně doplňován o typickou dobovou produkci nebo předměty se vztahem k regionu.
Soubor lidového textilu byl vytvořen již od založení muzea. Nejvíce je zastoupeno období 2. poloviny 19. století a století dvacáté. Obsahuje bohatou kolekci lidových vyšívaných čepců, holubinek, kompletní kroje z Chrudimska a východních Čech, včetně jejich doplňků; lidové výšivky, modrotisk aj.
Historické hračky
Převážnou část z více než 700 předmětů tohoto fondu tvoří 3 kolekce – dřevěné hračky Hořického hračkářského družstva, plechové hračky Rudolfa Elgarta z Chrudimi a olověné figurky husitského vojska Hanuše Kuffnera z Prahy, které byly získány v prvním desetiletí 20. století. Ostatní pak jsou jednotliviny, jako panenky, nábytek, hry atd.
Nábytek a dřevořezby
Většina z přibližně 300 kusů předmětů pochází ze starších muzejních fondů. Jedná se o měšťanský nábytek – sekretáře, komody, truhly, stoly, židle i celé pokojové komplety z období od 17. do 20. století, včetně interiéru jídelny v lidovém stylu z konce 19. století – práce chrudimských řemeslníků, truhlářů a čalouníků, absolventů bývalé c. k. odborné dřevařské školy, zhotoveného podle návrhu architekta Jana Kouly. Z dřevořezeb, kromě několika autorských prací z počátku 20. století (Bohumila Vlčka, Josefa Kratiny) jmenujme práce žáků a učitelů téže školy z poslední třetiny 19. století.
Předměty z kovu
Předměty z různých kovů – železa, cínu, mědi, mosazi, bronzu… v počtu asi 1 100 kusů byly získávány od 90. let 19. století a pocházejí převážně z českých zemí ze 17.-20. století. Soubor obsahuje jak zámky, kování, nádoby, plakety, kované náhrobní kříže z Chrudimska z 17.-19. století, tak i kolekce secesních předmětů z Uměleckoprůmyslové školy a odborné zlatnické školy v Praze z počátku 20. století.
Okrasné a užitkové předměty
Soubor předmětů z různorodého materiálu z měšťanského i církevního prostředí. Osvětlovadla v počtu asi 180 kusů předmětů a dále šperky, bižuterie, církevní předměty z kovu, kůže, kamene, skla, dřeva, perleti, slámy, vosku, kosti, keramiky, papíru v počtu více než 800 kusů převážně z českých zemí, ale i z Orientu a Balkánu, popř. jiných oblastí.
Technika
Fond nevytváří vývojovou řadu, obsahuje různé typy šicích strojů, měřicích a optických přístrojů, fotoaparátů, hracích strojků, několik praček, psacích strojů atp. v počtu asi 300 kusů, které pocházejí jak z domácností, tak i ze škol a úřadů.
Militária
Kromě několika palných zbraní (pistolí) obsahuje sbírka především chladné zbraně (šavle, meče, kordy, tesáky, dýky) a výstroj a výzbroj (přilby, nábojnice, prachovnice) v počtu více než 300 kusů z 17.-20. století. Předměty převážně evropské provenience pocházejí z vojenského, loveckého i úřednického prostředí.
Archiválie
Sbírka archiválií v sobě zahrnuje nejrůznější typy písemných dokladů, přičemž se jedná jak o rukopisy, tak tištěné materiály. Patří sem například plakáty, letáky, diplomy, úmrtní oznámení významných chrudimských obyvatel, kalendáře, pozvánky, programy kulturních akcí, válečné potravinové lístky, kupony apod. Tato smíšená sbírka obsahuje asi 30 000 položek. Dále sem patří sbírka korespondence významných regionálních osobností o počtu asi 2 000 ks. Naprostá většina těchto materiálů má pak pochopitelně vztah přímo k Chrudimi či širšímu Chrudimsku. Těžištěm sbírky je období 19. a 20. století, přičemž většina materiálů pochází z 20. století.
Fotografie, film, zvuk
Sbírka zvukových a obrazových záznamů patří k velice důležité součásti sbírkového fondu, a to nejen svou obsáhlostí, ale také svou vypovídající hodnotou. Zahrnuje v sobě zvukové záznamy v podobě magnetofonových pásek, gramodesek a CD z období 20 a 21. století. Sbírku filmů zachycujících významné regionální události v období 20. a 21. století a sbírku regionálních fotografií a negativů z 19. až 21. století. Především pak soubor negativů a fotografií patří po sbírkové knihovně k badatelsky nejvyužívanějším muzejním fondům a je neocenitelným zdrojem pro poznání novodobější historie města. Dohromady obsahují tyto sbírky přes 30 000 kusů.
Tematické sbírky – pohlednice, sfragistika, mapy a plány, medaile a odznaky, mince
Do souboru tematických sbírek je řazeno několik kategorií. Na prvním místě zmiňme sbírku pohlednic zahrnující obrazy Chrudimi a jejího okolí v 19. a především 20. století, dále pohlednice příležitostné v celkovém počtu asi 6 500 kusů. Dalším významným regionálně zaměřeným celkem je sfragistická sbírka, která v sobě zahrnuje jak typáře (pečetidla) či razítka, tak pečetní otisky v celkovém počtu přes 500 kusů. Časově tato sbírka postihuje období od 16. do 21. století, přičemž její nejstarší část je spojena především s cechy. I sbírka map a plánů, která zahrnuje období od 18. do 21. století, je zaměřena především regionálně, ovšem obsahuje také mapy vzdálenějších oblastí, např. plány bojišť z 1. sv. v. Co do počtu (asi 700 ks) není příliš obsáhlá. Dalším tematickým celkem je pak sbírka medailí a odznaků, která je, co se odznaků dotýká, zaměřena opět především regionálně, neboť v sobě zahrnuje odznaky řady, zpravidla již neexistujících, místních podniků. Na druhé straně část sbírky zaměřená na medaile a odznaky postihuje širší geografickou oblast, neboť obsahuje například německé válečné kříže či francouzskou medaili vydanou roku 1848 při příležitosti volby Napoleona III. prezidentem. Z časového hlediska se pak jedná o 19. a 20. století. Některé exempláře jsou ve více kusech, celkem sbírka čítá asi 1 500 ks. Posledním tematickým celkem souboru je sbírka mincí a platidel, která má ze všech jmenovaných sbírek nejširší časový a geografický záběr. Časově v sobě zahrnuje mince od antiky po současnost, geograficky pak v podstatě celý svět. Těžištěm sbírky jsou pochopitelně mince pocházející z našeho území, nicméně sbírka obsahuje také další mince evropské, asijské či americké. Celkem do ní přísluší přes 6 000 kusů.

Knihovna

Regionální knihovna obsahuje publikace úzce související s Chrudimí, Chrudimskem a územím bývalého Chrudimského kraje. Většina tohoto fondu pochází z 19. a počátku 20. století. K nejvyhledávanějším pramenům patří regionální časopisy a noviny (nejstarší pocházejí z roku 1868 – Koruna). Dva samostatné fondy tvoří knihy z pozůstalosti heraldika a historika A. R. Skutečského (1812–1899) a historika a geografa P. Papáčka (1863–1930). Součástí sbírky starých tisků a rukopisů jsou především knihy z knihoven obrozeneckého děkana J. L. Zieglera (1782–1846) a faráře J. Devotyho (1780–1865). Původ starých tisků je rozmanitý, jsou zde zastoupeny knihy evropských, českých i regionálních tiskáren z období od 15. století do roku 1800 převážně v češtině, němčině, francouzštině a latině. Sbírka obsahuje rukopisné modlitební knihy, knihy a rukopisy z oblasti práva, vojenství, přírodovědy, lékařství, astronomie, zeměpisu, historie aj. Sbírka kramářských tisků, která čítá přes 2 700 kusů, obsahuje kramářské písně zábavně zpracovaného náboženského či světského námětu, např. života světců, pověr, zázraků, lásky, zločinů, válek, přírodních katastrof apod. Pocházejí z doby od konce 18. do počátku 20. století, většinou z místních chrudimských tiskáren, ale zastoupeny jsou zde i kramářské tisky z Litomyšle, Kutné Hory, Hradce Králové, Prahy atd.

neurčená

Přírodovědná

Datace vzniku přírodovědné sbírky sahá do předminulého století a je těsně spjata s přírodovědným kabinetem chrudimského reálného gymnázia a posléze se vznikem chrudimské Musejní společnosti roku 1865. S přibývajícím počtem exponátů, spojených i s náklady na jejich preparaci, se však musel násobit a pořizovat mobiliář, ve kterém byly sbírky uchovávány. To vedlo nakonec k úplnému vyčerpání financí spolku. V dalších letech byl pak spolek odkázán pouze na dary krajanů a spoluobčanů. Velkým přínosem pro sbírky se staly v letech 1880–1884 dary cestovatele Dr. Emila Holuba. Sbírka v té době obsahovala desítky místních i cizokrajných vycpanin zvířat, lastur, entomologických skříněk, herbářů, zastoupena byla i neživá příroda. Zlomovým rokem pro existenci sbírek se stává rok 1891 – rok rozpadu muzejního spolku a následně založení nového muzea, do kterého se dostal jen pouhý zlomek z přírodovědných sbírek. Nastal problém s nedostatkem vhodných místností pro uchování exponátů, proto se většina sbírky rozdělila a byla odevzdána školským ústavům.
Rozrůstat se sbírka opět počala až v 2. pol. 20. století. Z původních četných sbírek nám zůstal do dnešní doby zachovaný pouhý fragment. A to jak z exponátů, tak z jejich evidence.
Ucelenější informace o přírodovědných exponátech začínáme mít od 50. let 20. století, kdy zde bylo zřízeno trvalé místo přírodovědce. Původní sbírky vycpanin byly dále rozšiřovány, získána byla sbírka hornin a dokončen byl systematický sběr brouků a motýlů entomologickým pracovníkem J. Cimburkem. Díky spolupráci s místním rybářským spolkem byly získány výlovem údolní Sečské přehrady exempláře ryb. V této době se stávají součástí sbírky i četné fotografie přírody Chrudimska, které byly za tímto účelem pořizovány. Dále byla do sbírky získána ucelená kolekce hornin RNDr. J. Vodičky a velká pozornost byla věnována založení archivu diapozitivů z oboru botanického a vlastnímu sběru botanického materiálu k založení herbářů. Od těchto let se přírodovědná sbírka neustále rozrůstá.

Sbírka je dělená na botaniku, zoologii, entomologii, osteologii, paleontologii a geologii.

Botanické sbírky
Botanický soubor lze rozdělit na dvě části. Na herbář a na botanické pomůcky. Rok založení herbáře se datuje do roku 1956 a je zaměřen pouze regionálně. Dokumentuje flóru 20. a 21. století. Velkou zásluhu na vzniku herbářů měli především botanikové jako V. Švorc (mechorosty), V. Podroužek a R. Velátová (cévnaté rostliny).
Do druhé části – botanické pomůcky – řadíme jednak velmi malý soubor makromycet, neboli hub tvořících plodnice. Jedná se o sádrové modely hub na dřevěné podložce. V devadesátých letech pak muzeum získalo unikátní kolekci Arnoldiho modelů odrůd ovoce a modelů hlíz bramboru. Poslední část spadající do souboru botanických pomůcek představuje kolekce vzorků květenství a obilek odrůd obilí a kolekce semen cévnatých rostlin uložených ve skleněných ampulích.
Geologické sbírky
Geologická kolekce dokladuje geologické a petrografické složení území Chrudimska. Tvořena je převážně ukázkami hornin a jiných užitkových nerostů pocházející z oblasti Železných hor a přilehlé části Českomoravské vrchoviny a z oblasti východočeského křídového útvaru na Chrudimsku. Obsahuje i některé vzorky hornin získaných z kutacích prací geologického průzkumu. V menší míře jsou zastoupeny minerály. Polovina souboru byla získána darem od významného českého geologa RNDr. J. Vodičky pocházející z let 1953–1954. Velkým přínosem byl pro sbírku i dar geologa RNDr. Ladislava Prokopa.
Paleontologické sbírky
Kolekce zkamenělin je velmi malá. Obsahuje zkamenělé otisky rostlin a živočichů, z větší části druhohorního charakteru. K velmi zajímavým můžeme řadit např. zkamenělý otisk mlže rodu Pecten, jenž žil na písčitém dně při pobřeží druhohorního moře na svazích Železných hor, či otisk mlže rodu Inoceramus, jehož rozměry dosahovaly až 1 m. K neméně zajímavým patří i otisk klepeta druhohorního raka či zkamenělé otisky druhohorní vegetace.
Zoologické sbírky
Zoologický soubor obsahuje vesměs sběry zoologického materiálu z Chrudimska. Převážnou část souboru představují dermoplastické preparáty ptáků. Velkou část ornitologické kolekce muzeum získalo v padesátých letech koupí od pardubického preparátora F. Kotka a z pozůstalosti po chrudimském preparátorovi F. Dokonalovi.
Menší část zoologického fondu představují dermoplastické preparáty savců. Zastoupeny jsou hlavně drobní savci. Většina sběrů pochází z 20. století. V nedávném období byla sbírka rozšířena o několik desítek párů paroží vysoké zvěře. Nedílnou součástí zoologického souboru jsou dermoplastické a lihové preparáty ryb. Většina preparátů byla získána v padesátých letech darem od O. Schütze a rybářského spolku v Chrudimi. Poslední součást zoologického souboru tvoří menší kolekce ulit měkkýšů.
Entomologické sbírky
Bezobratlí živočichové jsou zastoupeni entomologickou kolekcí, obsahující 3560 kusů hmyzu. V kolekci jsou zastoupeni motýli (Lepidoptera), brouci (Coleoptera), v menší míře potom blanokřídlí (Hymenoptera) a dvoukřídlí (Diptera). Většina entomologické kolekce byla do muzea darována v padesátých letech dlouholetým muzejním spolupracovníkem, entomologem F. Cimburkem a je regionálního charakteru. Z dnes již poměrně vzácných motýlů zde můžeme nalézt např. exemplář otakárka ovocného či exemplář téměř vyhynulého motýla jasoně červenookého.

Výtvarné umění

Podsbírka výtvarného umění obsahuje výtvarné umění převážně regionální provenience. Zastoupeny jsou obrazy, grafika, kresba, plastiky a dřevořezby, historický plakát.
Malba
Kolekce obrazů je zaměřena na výtvarná díla starší produkce i díla současná, podchycuje regionální autory, nebo autory zobrazující historické město Chrudim i region. Zastoupeny jsou obrazy portrétní, obrazy zachycující Chrudim, historické pohledy na město i okolí, region. Velmi kvalitní je soubor gotických deskových maleb z chrudimských kostelů, dále pohřební štíty, epitafy, obrazy s náboženskými tématy, střelecké terče, obrazy vztahující se k salvátorské tradici aj. Kolekce obrazů obsahuje cca 800 kusů.
Kresba
Grafická a kresební díla se z větší míry dotýkají regionálního charakteru, především se zobrazením Chrudimi (veduty), jejího blízkého okolí, či regionu, zachycující postupnou proměnu města i regionu. Rovněž tento soubor se rozrůstá již od samého vzniku muzea a zastoupena jsou zde díla od 16. století do současnosti. V souboru je početnější zastoupení grafiky a kresby a náboženskou tématikou, dále portréty panovníků, historické nástěnné kalendáře, práce regionálních umělců. Je zastoupen i menší fond ex libris, čítající cca 700 kusů. Soubor grafiky a kresby obsahuje kolem 3 000 kusů.
Grafika
Grafická a kresební díla se z větší míry dotýkají regionálního charakteru, především se zobrazením Chrudimi (veduty), jejího blízkého okolí, či regionu, zachycující postupnou proměnu města i regionu. Rovněž tento soubor se rozrůstá již od samého vzniku muzea a zastoupena jsou zde díla od 16. století do současnosti. V souboru je početnější zastoupení grafiky a kresby a náboženskou tématikou, dále portréty panovníků, historické nástěnné kalendáře, práce regionálních umělců. Je zastoupen i menší fond ex libris, čítající cca 700 kusů. Soubor grafiky a kresby obsahuje kolem 3 000 kusů.
Plastika a skulptura
Kolekce plastik a dřevořezeb tvoří především dřevěné sochy, z kostelů v Chrudimi a okolí, sochy figurální, skulptury s náboženskou tématikou, dále fragmenty z oltářů. Fond obsahuje rovněž sádrové plastiky a busty, drobné předměty z kamene, kovu, hlíny aj. Celkem sbírka plastik obsahuje 340 kusů.
Ostatní
Významnou část podsbírky výtvarného umění tvoří soubor historicko-uměleckých plakátů s tématikou kulturní, reklamní, sportovní, vznikající od počátků muzea. V tomto fondu je uloženo rovněž 42 kusů plakátů Alfonse Muchy, získaných většinou do muzea koupí roku 1897. Soubor uměleckohistorického plakátu obsahuje celkem přes 220 kusů.