Prohlášení o přístupnosti

Pardubický kraj zveřejňuje podle § 8, zákona č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru (dále jen “zákon”), toto prohlášení o přístupnosti.

Pardubický kraj je povinným subjektem podle § 3, zákona a zajišťuje přístupnost svých internetových stránek.

Pardubický kraj se zavazuje ke zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se Směrnicí EU č. 2016/2102 ze dne 26. října 2016, o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru a zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru.

Soulad s mezinárodními normami

Podle Rozhodnutí komise (EU) 2018/2048 ze dne 20. prosince 2018 o harmonizované normě pro webové stránky a mobilní aplikace jsou tyto internetové stránky vytvářeny s ohledem na následující normy:

  • Evropská harmonizovaná norma EN 301 549 v 3.2.1 (2021-03) Požadavky na přístupnost výrobků a služeb v oblasti IKT,
  • Mezinárodní standard ISO 40500 Web content accessibility guidelines (WCAG).

Stav souladu s požadavky na přístupnost

Tyto webové stránky jsou v souladu s požadavky na přístupnost stanovenými příslušnou směrnicí, zákonem a příslušnými mezinárodními normami, kromě níže uvedeného obsahu.

  • U mediálního obsahu prezentovaných předmětů sbírkové povahy, v náhledu i detailu, není uveden textový popis, titulky ani audio text popisující zobrazený sbírkový předmět jako takový. Vzhledem k množství mediálního obsahu a kapacitám provozovatele webu by vedení takovéhoto typu popisu vedlo k nepřiměřené zátěži (podle §7 zákona).

Alternativní postupy pro získání informací

Pokud se na internetových stránkách nachází informace, jež není či nemůže být přístupná, poskytuje Pardubický kraj v souladu s § 7, odst. 4, zákona, náhradní způsob získání informací. Je možné kontaktovat administrátory webu na adrese info@axiell.cz, kteří mu sdělí, kdo je správcem obsahu. Správce obsahu se bude snažit příslušnou informaci uživateli předat v pro něj vhodné formě, bude-li to možné.

Postup při podání podnětu

Podle § 9, zákona, může každý učinit vůči povinnému subjektu podnět požadující nápravu, jestliže má důvodné podezření, že internetová stránka nebo mobilní aplikace spravovaná povinným subjektem nesplňuje požadavky podle § 4 až 6 nebo že je důvod podle § 8 odst. 1 písm. b) nebo § 8 odst. 3 písm. c) neopodstatněný. Ustanovení zákona upravujícího právo petiční upravující podání a vyřízení petice se použije obdobně na podání a vyřízení podnětu.

Podnět může každý učinit vůči Pardubickému kraji a to prostřednictvím kontaktů uvedených na https://www.pardubickykraj.cz/kontakty, nebo se může obrátit na administrátory internetových stránek níže.

Podle § 10, písm. a) a § 11, zákona, Ministerstvo vnitra kontroluje, zda povinný subjekt dodržuje povinnosti přístupnosti. Každý se může obrátit tedy i na Ministerstvo vnitra. Gestorem za tuto oblast je Ministerstvo vnitra, odbor eGovernmentu, náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4, e-mail: pristupnost@mvcr.cz.

Kontakty na administrátory

Tyto internetové stránky spravuje Krajský úřad Pardubického kraje. Pro kontaktování administrátora je možné využít e-mailovou adresu info@axiell.cz.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Prohlášení bylo vypracováno dne 5. 4. 2022 na základě vlastního posouzení. Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na Prezentační portál sbírek Pardubického kraje https://www.klickesbirkam.cz/.