Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě

Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě

Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě vzniklo již v roce 1871 a stalo se tak nejstarším městským muzeem v Čechách. Díky profesionálnímu přístupu členů muzejního kuratoria tvořilo dlouhá léta předlohu nově vznikajícím muzeím ve svém okolí, která často přebírala jeho muzejní řád či systém katalogizace sbírek. Tradiční postavení výjimečné instituce vedlo k tomu, že se vysokomýtské muzeum stalo v druhé polovině 20. století muzeem okresním. Nová éra muzea přišla s reformou územní správy na počátku nového tisíciletí. Tehdy se starobylá sbírkotvorná instituce proměnila v příspěvkovou organizaci Pardubického kraje.
Hlavním výstavním prostorem muzea je rodný dům národního buditele A. V. Šembery. Přízemí tohoto domu je vyhrazeno pro krátkodobé výstavy různého zaměření a v patře se pak nachází stálá expozice o dějinách Vysokého Mýta. V areálu budovy je též situována expozice k historii významné hasičské firmy Stratílek (resp. THZ). Vzhledem k dlouholeté a jedinečné karosářské tradici ve Vysokém Mýtě se muzeum profiluje jako specialista na dějiny historie firmy Sodomka (resp. Karosa) a v obecné rovině československého karosářství. Z tohoto důvodu vzniklo v objektech bývalého soudu a vězení Muzeum českého karosářství s interaktivními expozicemi a tematickými sezónními výstavami unikátních automobilů různých karosáren. K nedílné součástí vysokomýtského muzea patří barokní areál ve Vraclavi s lázeňským domem, poustevnou a kostelem sv. Mikuláše s dřevěnými barokními plastikami v nadživotní velikosti z poutní cesty ke klášteru na Hoře Matky Boží u Králík.

O sbírkách
Nejstarší předměty v naší sbírce pocházejí již z doby založení muzea v roce 1871. Jistotu, o které předměty se jedná, nám dává jejich nejstarší soupis s názvem Katalog věcný Obecního muzeum vedený přímo zakladatelem tehdejšího vysokomýtského městského muzea Karloušem Richterem. Množství velmi cenných informací o sbírkových předmětech podávají i tři evidenční knihy označené Soupis Městského muzea vysokomýtského od V. V. Škorpila, vedené jak zmíněným kurátorem muzea, tak jeho následovníky postupně od roku 1917. Zahrnují pořadová čísla 1 až 9 541.
Sbírka našeho muzea je velmi pestrá a zahrnuje řadu mimořádných předmětů. Namátkou uveďme třeba z archeologické podsbírky kamenné broušené nástroje, štípanou industrii, předmincovní platidla (bronzové hřivny) nebo středověká militaria (železné šipky, meč, fragment drátěné košile aj.). Z architektonických prvků nelze opominout náhrobník původně umístěný v kostele sv. Vavřince a pocházející ze 14. století, který je zároveň nejstarším předmětem sbírky.
V podsbírce výtvarného umění vynikají mezi díly místních autorů (např. Z. Chotěnovský, J. Juška, V. Prátr, A. Šauer) velké soubory prací J. Šembery, a skicák J. Venuta s kolekcí vedut a ikonografického materiálu ze střední Evropy reprezentující výtvarné umění první poloviny 19. století. Mezi filmy najdeme jeden z dokumentárního hlediska zcela mimořádný. Zachycuje návštěva prezidenta T. G. Masaryka ve Vysokém Mýtě v roce 1929.
Zmiňme ještě mimořádně cenné fotografické pozitivy pořízené jak profesionálními (F. Berger, F. A. Brožek, F. Khýn, J. Lukeš či J. Teplý a dokonce i J. Eckert nebo J. F. Langhans), tak amatérskými fotografy (J. Černý, S. Loskot, Z. Mauer, B. Skarlický či S. Wirth). Mimořádné jsou pak soubory dvou osobností – amatérského fotografa V. Votrubce a profesionálního J. Popelky. Prvně jmenovaný dokumentoval lidový oděv a architekturu již na začátku 90. let 19. století i interiérovými snímky a druhý pracovně i ve svém volném čase dokumentoval po dobu téměř půl století významné vysokomýtské události i veškeré jen trochu zajímavé stavby ve městě, a tak zdokumentoval jeho podobu před polovinou 20. století.
Regionální muzeum je dnes institucí doširoka otevřenou veřejnosti. V průběhu roku pořádá mnoho akcí zaměřených na různá témata. Disponuje též rozsáhlou odbornou knihovnou, která je přístupná všem zájemcům o studium, k čemuž jim slouží badatelna s přístupem k internetu a s dobře vybavenou příruční knihovnou. Kromě knih však mohou badatelé studovat i dokumenty z rozsáhlého muzejního archivu i předměty z dalších muzejních podsbírek.

Kontaktní údaje
A. V. Šembery 125, 566 01 Vysoké Mýto
Telefon: +420 465 461 950
E-mail: muzeum@muzeum-myto.cz
Web: Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě
Otevírací doba
Po zavřeno, Út - Pá 9,00 - 12,00 hod., 13,00 - 17,00 hod. , So - Ne 9,00 - 12,00 hod., 13,30 - 17,00 hod.

Sbírky

Archeologická

Architektura - modely staveb

Málo početná a prakticky uzavřená sbírka. Její základ tvoří model venkovského stavení z Vysokomýtska zhotovený místní firmou pro potřeby vystavení na Národopisné výstavy v Praze, dále tři modely vysokomýtských věží a také model středověkého města. Předměty pochází pravděpodobně z konce 19. století. Nejmladšími předměty jsou pak modely sídliště z poloviny 20. století a komplexu pro chov dobytka.

Brýle, optika

Nepočetná podsbírka čítající 39 inventárních čísel je tvořena v drtivé většině brýlemi a cvikry. Pouze ve třech případech jde o jiná optická zařízení – lupu, kukátko a mikroskop. Všechny předměty pocházejí z 19. – 20. století.

Chronometry

Podsbírka čítající více než 140 inventárních čísel zahrnuje chronometry všech kategorií. Od kapesních hodinek po velké skříňové hodiny. Významný je soubor zlatých kapesních hodinek z 19. století z pozůstalosti rodiny Šemberovy. Hojně jsou zastoupeny též hodiny stojací, zejména empírové, z nichž některé pochází z dílny vysokomýtských mistrů. Součástí jsou též speciální typy chronometrů – přesýpací a sluneční, přičemž některé z nich jsou datovány do 18. století.

Filmy

Filmy v této podsbírce pocházejí z Vysokého Mýta a nejstarší zachycený děj je z roku 1929 - návštěva T. G. Masaryka ve zdejším městě. Součástí podsbírky jsou však pouze jejich kopie, které byly zhotoveny v roce 1992. Tuto podsbírku tvoří dokumentární filmy, zaznamenané na filmový materiál šířky 16 mm jednostranně perforovaný, resp. šířky 32 mm oboustranně perforovaný (1 film). Doprovodné komentáře, resp. hudba jsou zaznamenány na samostatných magnetických páscích šířky 16 mm. Autorem většiny filmů je Václav Tichý z Vysokého Mýta.

Fotografie - diapozitivy

Diapozitivy se vztahují zejména k Vysokém Mýtu a jeho okolí. Avšak mezi staršími diapozitivy jsou i nelokalizované z "exotických oblastí" – ze Skandinávie nebo Egypta. Nejstarší pocházejí z období kolem 1. světové války (ojediněle snad i ze zač. 20. století), nejmladší z 80. let 20. století. Diapozitivy v této podsbírce jsou z převážné části tvořeny většími formáty (nejvíce 8 x 8 cm a v menší míře také 8,5 x 10 a 9 x 12 cm a atypickými formáty v rozsahu mezi těmito uvedenými rozměry). Malou část tvoří diapozitivy kinofilmového formátu, adjustované v plastových rámečcích. Autor je většinou neznámý. Ze známých můžeme uvést vysokomýtského fotografa Jana Popelku a fotoamatéry Pavla Rajma a Rudolfa Svobodu.

Fotografie - negativy

Fotografické negativy v této podsbírce pocházejí z území stávajícího okresu Ústí nad Orlicí, jejich největší část z Vysokého Mýta a jeho okolí. Součástí jsou i snímky okolních oblastí a ojedinělé kusy pocházejí z různých míst Čech a Moravy a několik je také ze zahraničí. Nejstarší pocházejí z poslední čtvrtiny 19. století, nejmladší byly pořízeny na konci 90. let 20. století. Sortiment fotografických negativů v této podsbírce je velmi pestrý a zahrnuje jak snímky pořízené profesionálními, tak amatérskými fotografy. Z místních profesionálních fotografů to byli především Jan Popelka (největší soubor negativů), Ferdinand Brožek nebo Josef Lukeš. Z amatérských fotografů jako příklad můžeme uvést Jiřího Černého, Stanislava Loskota, Zděňka Mauera, Pavla Rajma, Bohumila Skarlického, Vratislava Votrubce nebo Stanislava Wirtha. Starší negativy jsou na skleněných deskách, a to ve formátech 6 x 6 cm až 18 x 24 cm (ponejvíce 13 x 18 cm), mladší pak na filmovém materiálu ve svitkovém (spíše výjimečně) či kinofilmovém formátu. Malé množství negativů je pak na tzv. planfilmech nejčastěji ve formátu 13 x 18 cm.

Fotografie - pozitivy

Fotografické pozitivy v této podsbírce pocházejí zejména z území stávajícího okresu Ústí nad Orlicí, ponejvíce z Vysokého Mýta a jeho okolí. Součástí podsbírky jsou dále fotografie z Litomyšlska a Chrudimska a ojedinělé kusy pocházejí z různých míst Čech a Moravy, popř. nevelké množství snímků i ze zahraničí (v souvislosti s vojenskou službou, Sokolem nebo cestováním). Nejstarší fotografické pozitivy jsou datovány do 50. let 19. století, nejmladší byly pořízeny na začátku 21. století a jsou doplňovány průběžně. Větší množství snímků pochází z období 2. světové války. Sortiment je velmi pestrý a zahrnuje jak snímky pořízené profesionálními, tak amatérskými fotografy. Z místních profesionálních fotografů to byli např. František Berger, Ferdinand Brožek, František Khýn, Josef Lukeš, Jan Popelka či Josef Teplý. Z pražských profesionálních fotografů můžeme jmenovat např. Jindřicha Eckerta nebo Jana F. Langhanse. Z amatérských fotografů jako příklad můžeme uvést Jiřího Černého, Stanislava Loskota, Zděňka Mauera, Pavla Rajma, Bohumila Skarlického, Vratislava Votrubce nebo Stanislava Wirtha. Vlastní pozitivy jsou buď samostatné, lepené na pevných kartonových podložkách nebo vkládané či vlepované v albech (v každém od cca 60 do cca 350 fotografií). Formáty se pohybují od rozměru 6 x 9,5 cm (vizitkové fotografie), 9 x 13 cm (spíše mladší fotografie), přes nejobvyklejší rozměr 13 x 18 cm až po netypické formáty - např. fotografie velkých rozměrů či panoramatické snímky.

Gramofonové desky

Podsbírka gramofonových desek čítá více než 300 inventárních čísel. Jedná se o podsbírku obsahující vinylové hudební nosiče se zahraniční i českou hudbou. Významně jsou zastoupena vydavatelství Supraphon a Ultraphon. Hojně je zastoupena vážná a lidová hudba.

Kachle

Sbírka, jejíž základ tvoří doklady rukodělných dílen 15. – 19. století a také průmyslové výrobky novodobější datace z konce 19. a 20. století. U části předmětů sbírky se nepodařilo zjistit původní lokalitu či místo nálezu. Nelze také zjistit, kdy a jakým způsobem byly předměty do sbírky instituce získány. Základ tvoří kachle glazované s figurální výzdobou. Součástí sbírky jsou i kompletní secesní kachlová kamna volně stojící v interiéru nebo zajímavá kamna grafitová. Co do počtu málo obsáhlá sbírka je prakticky uzavřená.

Mapy a plány

Rozsáhlá podsbírka map a plánů čítající bezmála 580 inventárních čísel obsahuje jak samostatné mapy, tak atlasy. Dále jsou v ní zastoupeny plány měst a plány stavební. Nejstarším předmětem podsbírky je Komenského mapa Moravy ze 17. století. Početně zastoupené jsou mapy z 18. století, mezi nimiž vyniká Venutova mapa Královéhradecké diecéze. Součástí je též soubor plánů města Vysokého Mýta od počátku 19. století do současnosti.

Nádobí z plastických hmot

Málo rozsáhlá sbírka moderního nádobí z 20. století, zahraniční nebo Československé produkce představuje fenomén 20. století, kterým nádobí z plastu bezesporu je. Najdeme tu tudíž obvyklé kusy nádobí - lžičky, tácy, dózy na mléko a sběr surovin. Sbírka je doplňována v minimální míře.

Pohlednice - alba

Celkem 34 alb s dohromady více než 3000 pohlednicemi zahrnuje tato podsbírka. Jsou zde zastoupeny pohlednice Vysokého Mýta i okolí, ale také ve velkém počtu také různá česká i evropská města. Nechybí ani řada pohlednic vánočních i velikonočních svátků, často z období Rakouska-Uherska.

Pohlednice - jednotlivé

Oborová sbírka pohlednic čítá více než 4000 kusů. Většina zobrazuje Vysokomýtsko, ale část tvoří také snímky míst po celé republice. Malá část je věnována osobnostem a svátkům. Součástí jsou jak pohlednice z období Rakouska-Uherska, období celého 20. století a průběžně jsou doplňovány také nejnovější fotografie Vysokého Mýta a okolí.

Předměty osobní potřeby

Podsbírku tvoří více než 200 inventárních čísel. Jak už napovídá její název, základními kategoriemi předmětů zde zastoupených jsou kuřácké pomůcky, kratochvilné předměty a suvenýry. Datace předmětů nepřesahuje před rok 1800. Zastoupeny zde jsou popelníky, tabatěrky, zapalovače, krabičky na zápalky, sirníky a pouzdra na sirky, dýmky, hrací karty a jiné společenské hry, obrázky, blahopřání, taneční pořádky, pozvánky na společenské akce, stojánky na fotografie, kotiliony z tanečních a několik jednotlivostí.

Předměty pro zábavu - hračky

Bohatý soubor dětských hraček představuje průřez obvyklou produkcí 19. a 20. století. Dětské panny jsou zastoupeny ukázkami porcelánových i celuloidových (díky značení lehce zařaditelných datačně i co do provenience vzniku. Hojně zastoupeny jsou hračky z lidového prostředí, soustružené ze dřeva s malováním, dále tzv. jedlinské hračky nebo výrobky ústeckoorlické firmy Blank. Mimo Klasických hraček zde jsou zahrnuty i dětské dobové hry a stavebnice (Merkur, kameny, pexeso) a také několik typů loutkového divadla.

Školství

Podsbírka školství, která je tvořena 111 inventárními čísly obsahuje předměty týkající se školní problematiky. Jedná se o různé učební pomůcky, sešity, penály, aktovky, výkresy žáků, učebnice, rukopisy žáků, či dřevěné abecední tabulky a psací tabulky. Časový rozptyl podsbírky činí 18. – 20. století.

Textil - obuv

Co do rozsahu menší sbírka. Obsahuje převážně ukázky ženské stylové obuvi, v menší míře pak typy mužské, dětské a sportovní obuvi. Předměty stejnou měrou pochází z 19. a 20. století. Nalezneme zde ukázky splétané obuvi ze slámy, bot ze dřeva, většinou pak kožené a látkové stylové páry obuvi z 19. století. Některé kusy pochází z pozůstalostí po rodu A. V. Šembery. Z novějších předmětů za zmínku stojí klasická obuv 20. století – návleky zvané šedý mor, žabky, nalezneme zde produkci regionálního ševce 2. poloviny 20. století ale také boty Poprovky, výrobky Národních podniků. Sportovní obuv je zde zastoupena lyžařskými koženými botami. Nalezneme zde také vysokou vojenskou obuv – holínky. Součástí jsou také návleky psí dečky nebo dřevěné zouváky či napínáky.

Trofeje a sportovní potřeby

Jak napovídá název sbírky, jsou zde stejnou měrou zastoupeny jak sportovní potřeby (různé typy lyží a hůlek pro děti i dospělé, dále pak bruslí (na klíčky, kombinace se dřevem či botou) a dalších potřeb (spartakiádní nářadí) a obuv. Medaile a poháry představují průřez různými typy ocenění za sportovní výkony osob a oddílů z Vysokého Mýta (basketbal, závody na koních, velocipedistická jednota). Část předmětů představuje cenné doklady o činnosti významných vysokomýtských osob (gen. Zbořil, kpt. Frič, M. Káral) a organizací – Sokol aj. Předměty pochází z 20. století).

Typáře

Podsbírka je tvořena hlavně typáři a razítky a čítá 145 inventárních čísel. Jediným předmětem vymykajícím se z toho úzu jsou sádrové odlitky středověké pečetě Vysokého Mýta, které pocházejí z roku 1962. Nejstarší typáře datujeme do 16. století. Jedná se o pečetidla městská a místních řemeslných cechů. Mezi typáři najdeme i pečetidla a razítka soukromých osob, či institucí, a to až do 2. poloviny 20. století.