Gočárova galerie

Gočárova galerie

Gočárova galerie, do 31. 12. 2022 Východočeská galerie v Pardubicích, byla zřízena jako Krajská galerie v roce 1953. Své sídlo nalezla na pardubickém zámku, výstavní činnost rozšířila v roce 1972 do Domu U Jonáše na Pernštýnském náměstí v Pardubicích. Od roku 2001 je zřizovatelem galerie Pardubický kraj. Je galerií muzejního typu a její sbírku tvoří přes 19 tisíc sbírkových předmětů – obrazů, kreseb, grafických listů, plastik, fotografií a negativů. Tyto exponáty galerie prezentuje ve stálých a dočasných expozicích, informace o nich poskytuje badatelům a zapůjčuje je na výstavní projekty. Vlastní výstavní program galerie koncipuje tak, aby svou úrovní přinášel do regionu širší povědomí o hodnotách v oblasti výtvarného a vizuálního umění, a to v kontextu regionálním celostátním i mezinárodním. Ve výstavní dramaturgii se střídají výstavy retrospektivní i tematické, historické i současné. Věnuje soustředěnou pozornost práci s dětmi, mládeží a se všemi dalšími skupinami obyvatelstva v rámci celoživotního vzdělávání. Spolupracuje s institucemi v Pardubickém kraji a dalšími subjekty a výtvarnými umělci.
Kontaktní údaje
Zámek č.p. 3, 530 02 Pardubice
Telefon: +420 466 510 003
Otevírací doba: Út – Ne 10,00 – 18,00 hod., St: 12,00 – 20,00 hod.
E-mail: vcg@vcg.cz
Web: www.vcg.cz

Sbírky

Fotografie a nová média

V roce 1994 začala VČG nakupovat rozsáhlý soubor fotografií a negativů J. Tomana, který dokumentuje dílo výjimečné osobnosti pardubické kultury 60. let 20. století. Podsbírka zahrnuje téměř 778 fotografií J. Tomana. Doplňují ji fotografie dalších autorů: např. V. Birguse, J. Davida, B. Holomíčka, J. Sudka, M. Šimkové - Holoubkové, V. Šrek Bromové a L. Vojtěchovského. Podsbírka obsahuje kromě fotografií také jednu videokoláž a bude postupně, v souladu se současnými tendencemi ve výtvarném umění, doplňována o akvizice nových médií - videoart, videoinstalace a podobně.

Grafiky

Podsbírka grafiky obsahuje více než 4 tisíce listů, které zahrnují autory od 19. století po současnost. Východočeská galerie spravuje rozsáhlý soubor grafik F. Tichého, M. Holého, J. Konůpka, F. T. Šimona, E. Filly či O.Janečka. Ojedinělý je soubor grafik B. Reynka (113 ks), který byl zakoupen v 60. letech 20. století a obsahuje unikátní monotypy. V posledních letech byl soubor grafik doplněn díly současných autorů například M. Cihláře, I. Křena, P. Piekara, L. Tůmy, Z. Daška, J. Kubíčka, L. Falušiové nebo J. Vičara.

Kresby

Podsbírka kresby byla rozšiřována převážně vlastními akvizicemi, které ji doplnily o velmi cenná a rozmanitá díla. Ve sbírce jsou zastoupeni svými díly například E. Kmentová, O. Janeček, M. Med, J.Grus, V. Sedláček, M. Švabinský, F. Kyncl, M. Velíšek, J. Kubíček, Z. Dašek, či F. Hodonský. Východočeská galerie spravuje ojedinělou a velmi početnou skupinu děl K. Malicha (40 kreseb, 11 grafik a 3 plastiky). Podsbírka čítá téměř 1700 děl.

Negativy

VČG získala velký soubor negativů (více než 9 tisíc) J. Tomana, který dokumentuje dílo výjimečné osobnosti pardubické kultury 60. let 20. století.

Obrazy

Dnešní sbírkový fond malby tvoří kolekce českého umění pokrývající období od 19. století do současnosti. Mezi historicky nejstarší a nejcennější patří významný soubor krajinomalby, v němž jsou zastoupeni svými díly A. Kosárek, A. Bubák, A. Chittussi, A. Waldhauser, J. Mařák, A. Slavíček a další. Významné samostatné celky tvoří výtvarná díla civilismu a sociálního umění 20. let nebo Skupiny 42. Z autorských kolekcí jsou pak cenné a zajímavé soubory E. A. Pittermana-Longena, J. Honsy, A. Hudečka, J. Panušky, F. Kavána, J. Baucha, F. Muziky, J. Smetany, J. Kotíka, K. Lhotáka, J. Konůpka, E. Filly, F. Tichého, O. Janečka, J. Trampoty a dalších. Mezi poslední akvizice patří díla B. Nového, A. Lachmana, V. Bláhy, Z. Daňka, P. Nikla, D. Balabána, O. Tichého a dalších. Velmi kvalitní je soubor dokumentující progresivní tendence v českém umění 60. let – M. Medek, J. Šerých, O. Slavík, J. Kolář, S. Podhrázský, K. Malich, D. Chatrný a další.
Ve sbírkách jsou dobře zastoupeni také malíři tvořící v pardubickém regionu. Samostatnou kapitolu v této sbírce tvoří regionálně vázané práce krajinářů Železných hor a Vysočiny. Galerie spravuje mj. i nejrozsáhlejší soubor děl rodáka Jaroslava Gruse, čítající na 169 obrazů, 82 kreseb, 22 grafických listů.

Plastiky

Podsbírka plastiky je po souboru fotografie nejmenší kolekcí Východočeské galerie v Pardubicích. Část kolekce, která je výsledkem promyšlené akviziční strategie, představuje mnohé vynikající sochařské osobnosti od konce 19. století do současnosti. Vedle tohoto segmentu jsou ve sbírce uložena díla, která získala galerie před rokem 1989 díky převodům zejména z Ministerstva kultury ČSR – kvalitativní úroveň tohoto souboru je kolísavá a díla (nejčastěji ze 70. let) jsou často tematicky poplatná době vzniku a oficiálnímu zadání. K nejstarším pracím patří díla J. V. Myslbeka, Q. Kociana, J. Štursy. Výrazněji je zastoupená meziválečná generace – V. Makovský, J. Wagner, B. Stefan. Práce poválečné mapují nejdůležitější dobové umělecké tendence zejména 60. let a díla jejich čelních představitelů – Z. Palcra, V. a V. Janouškových, M. Chlupáče, E. Kmentové a Olbrama Zoubka. Ve sbírce jsou uložena i díla, která vznikla v rámci legendárních sympozií Artchemo 1968 a 1969.
Z autorských kolekcí jsou významné soubory L. Zívra, J. Koláře, K. Malicha, K. Lidického nebo B. Borovičkové. Zastoupeni jsou i umělci spjatí s regionem – početný soubor pardubického rodáka M. Beutlera, díla A. Hajna a V. Vokolka. Méně výrazně je zastoupeno sochařství poslední doby – ve sbírce se nachází např. díla F. Skály, M. Pally, K. Kintery, A. Hulačové, J. Vašici, R. Palúcha, L. Seefried-Matějkové, K. Gebauera, M. Gabriela nebo M. Rejenta.